panorama

Vstup Biele Karpaty Chránená krajinná oblasť Správa Mapy Obľúbené Návštevná kniha

Legislatíva
Územná ochrana
Druhová ochrana
Natura 2000

Územná ochrana je právne vymedzená zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Účelom zákona je podľa § 1 "...prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability..." Ustanovené sú podmienky všeobecnej i osobitnej ochrany prírody a krajiny. Základným nástrojom realizácie územnej ochrany je zriaďovanie chránených území a starostlivosť o ne.

Veľkoplošné chránené územie

Medzi veľkoplošné chránené územia ako sú národné parky a chránené krajinné oblasti (ďalej CHKO) patrí aj CHKO Biele Karpaty s rozlohou 44 568 ha.  Bola  vyhlásená v roku 1979 vyhláškou MK SSR č. 111/79 Zb., (po prvej úprave hraníc prevyhlásená  vyhláškou MK SSR č. 65/89 Zb.) z dôvodu zachovania a zveľaďovania ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, klimatických, vodných, pôdnych a lesných pomerov, zdravotnorekreačných hodnôt, celkovej pestrosti flóry a fauny ako aj rozptýlených prírodných výtvorov a špecifických foriem historického osídlenia, osobitného vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického významu a zabezpečenia ich optimálneho využitia.
V CHKO platí podľa vyššie menovaného zákona 2. stupeň ochrany prírody. 1.stupeň je najnižší – je to ostatná krajina mimo chránených území, 5.stupeň predstavuje najprísnejšiu ochranu najcennejších prírodných lokalít ( zoznam obmedzení podľa jednotlivých stupňov )
Pre obyvateľov, ktorí žijú alebo obhospodarujú svoje pozemky v CHKO nevyplývajú  - v porovnaní s „voľnou krajinou“ (kde platí prvý stupeň ochrany) žiadne významnejšie obmedzenia. Zákon tu oproti územiu s prvým stupňom ochrany sprísňuje (zakazuje) vjazd a státie s motorovým vozidlom a s bicyklom za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie. Tento zákaz sa  nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla  slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku (hospodárenie v lese, na lúke) alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku. V neposlednom rade nesmieme zabúdať na zákazy, ktoré platia na celom území SR nezávisle na stupni ochrany prírody. Jedná sa hlavne o vypaľovanie trávy, vyvážanie odpadu mimo oficiálnych skládok, znečisťovanie povrchových a spodných vôd nelegálnymi vyústeniami kanalizácie a trativodmi atď.

Okrem toho zákon ďalej vymedzuje viaceré činnosti, na ktoré je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody - napríklad likvidáciu lúk, výstavbu lesných ciest, budovanie oplôtkov, pasenie väčších stád dobytka (nad 30 DJ), banskú činnosť, rozmiestňovanie bilboardov, veľkoplošné použitie chemických látok a hnojív, budovanie cyklotrás či turistických chodníkov, organizáciu masových podujatí, vojenské manévre, rozmiestňovanie rôznych stánkov a prístreškov, vodné stavby, ohňostroje. K týmto činnostiam treba prirátať tie, na ktoré je potrebný súhlas na celom území Slovenska – napríklad zásahy do vodných tokov a mokradí, rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov za hranice obcí, zalesňovanie, poškodzovanie či likvidácia chránených biotopov, vymenovaných vo vyhláške.

Maloplošné chránené územia

V rámci CHKO sa nachádzajú aj územia so 4. a 5. stupňom ochrany prírody. Sú to prírodné rezervácie a pamiatky ako aj národné prírodné rezervácie. V 4. stupni je činnosť človeka podstatne obmedzená ale neznamená to, že je vylúčená, naproti tomu územia s 5. stupňom nazývame aj tzv. "bezzásahové".
Súčasťou CHKO BK je 45 území so 4. a 5. stupňom ochrany o celkovej rozlohe 611 ha. Z toho 13 prírodných rezervácií  (397 ha) a 32 prírodných pamiatok (214 ha).


Prírodné rezervácie - 11
 1.  PR Červenokamenské bradlo - 1969 - (TC, IL, k. ú. Červený Kameň) 
 2. PR Debšín - 1984 - (TC, TN, k. ú. Horná Súča)
 3. PR Drieňová - 1997 - (TC, IL, k. ú. Krivoklát)
 4. PR Hornozávrská mokraď - 1983 - (TC, TN, k. ú. Horná Súča)
 5. PR Jachtár - 1997 - (TC, TN, k. ú. Drietoma)
 6. PR Krasín - 1971 - (TC, TN, k. ú. Dolná Súča)
 7. PR Lednické bradlo - 1969 - (TC, PU, k. ú. Lednica)
 8. PR Nebrová - 1993 - (TC, IL, k. ú. Červený Kameň)
 9. PR Šmatlavé uhlisko - 1996 - (TA, SI, k. ú. Skalica)
10. PR Veľká Javorina - 1988 - (TC, NM, k. ú. Lubina, Horné Bzince, Hrubá Strana)
11. PR Vršatské bradlá - 1970 - (TC, IL, k. ú. Vršatské Podhradie, Červený Kameň)
12. PR Vršatské hradné bralo - 1970 - (TC, IL, k. ú. Vršatské Podhradie)
13. PR Záhradská - 1984 - (TC, NM, k. ú. Lubina)

Prírodné pamiatky  - 32
  1. PP Babiná - 2002 - (TC, IL, k. ú. Bohunice pri Pruskom)
  2. PP Baricovie lúky - 1994 - (TC, NM, k. ú. Moravské Lieskové)
  3. PP Bestiné - 1993 - (TC, NM, k. ú. Nová Bošáca)
  4. PP Biely vrch - 1990 - (TC, IL, k. ú. Vršatské Podhradie)
  5. PP Blažejová - 1993 - (TC, NM, k. ú. Nová Bošáca)         
  6. PP Borotová - 1988 - (TC, NM, k. ú. Stará Turá)
  7. PP Brezovská dolina - 1989 - (TC, IL, k. ú. Červený Kameň)
  8. PP Bučkova jama - 1993 - (TC, MY, k. ú. Vrbovce)
  9. PP Cetuna - 1999 - (TC, NM, k. ú. Horné Bzince)   
10. PP Dračia studňa - 1993 - (TC, IL, k. ú. Bolešov, Krivoklát)
11. PP Drietomica - 1997 - (TC,TN, k. ú. Drietoma)        
12. PP Grúň - 1992 - (TC, NM, k. ú. Nová Bošáca)
13. PP Chvojnica - 1991 - (TA -TC, SI-SE-MY, k. ú. Chvojnica, Častkov v CHKO)
14. PP Kohútová - 1992 - (TC, NM, k. ú. Moravské Lieskové)              
15. PP Kožíkov vrch - 1990 - (TC, MY, k. ú. Vrbovce)
16. PP Krivoklátske lúky - 1993 - (TC, IL, k. ú. Krivoklát)
17. PP Krivoklátska tiesňava - 1989 - (TC, IL, k. ú. Krivoklát)
18. PP Kurinov vrch - 1990 - (TC, TN, k. ú. Adamovské Kochanovce)
19. PP Lednické skalky - 1993 - (TC, PU, k. ú. Lednica)
20. PP Lopeníček - 2002 - (TC, NM, k. ú. Nová Bošáca)
21. PP Malejov - 1990 - (TC, MY, k. ú. Vrbovce) 
22. PP Mravcové - 2002 - (TC, NM, k. ú. Nová Bošáca)
23. PP Petrová- 1993 - (TC, TN, k.ú. Chocholná-Velčice)                              
24. PP Podsalašie - 1997 - (TC, TN, k. ú. Horná Súča)
25. PP Raková - 1992 - (TA, SI, k. ú. Chropov)
26. PP Rajkovec - 1992 - (TC, TN, k.ú. Horné Srnie)
27. PP Skalice - 1969 - (TC, IL, k. ú. Mikušovce)
28. PP Strošovský močiar - 1989 - (TC, IL, k. ú. Červený Kameň) 
29. PP Šifflovci - 1994 - (TC, MY, k. ú. Chvojnica)
30. PP Štefanová - 1990 - (TC, MY, k. ú. Vrbovce)
31. PP Včelíny - 1990 - (TC, TN, k. ú. Horná Súča)
32. PP Žalostiná - 1994 - (TC, MY, k. ú. Chvojnica)


Pripravované  MCHÚ   - 11 
PR Hory - (TA, SI, k. ú. Skalica)
PR Kaštielska hora - (TA, SE, k. ú. Sobotište, Podbranč)
PR Lukovský vrch - (TC, TN, k. ú. Melčice)
PR Oskorušský les - (TA, SI, k. ú. Koválovec)
PR Sokolí Kameň - (TC, TN, k. ú. Chocholná-Velčice)
PP Dolné Branné - ( TC, TN, k. ú. Horné Srnie)
PP Hložníky - (TC, NM, k. ú. Moravské Lieskové)
PP Močariny - (TC, NM, k. ú. Nová Bošáca)
PP Paseka - (TC, MY, k. ú. Vrbovce)
PP Švehlovie kút - (TC, NM, k. ú. Moravské Lieskové)
CHA Vlára - (TC, TN, k. ú. Horné Srnie, Nemšová)

Biotopy európskeho a národného významu

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sú definované biotopy európskeho a národného významu nasledovne:
- biotop európskeho významu je biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých biogeografických oblastí Európy (§ 2 ods. 2 písm. s/ zákona)
- biotop národného významu je biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je v Slovenskej republike ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky biogeografických oblastí Slovenskej republiky (§ 2 ods. 2 písm. s/ zákona).

Zákon ustanovuje ochranu biotopov v rámci všeobecnej ochrany prírody a krajiny (§ 6 zákona). Na zásah do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je potrebné podať žiadosť na príslušný obvodný úrad životného prostredia, ktorý určí podrobnosti o revitalizačných opatreniach alebo o finančnej náhrade v súhlase podľa § 12 písm. g/ zákona. V zmysle zákona je každý, kto zasiahne do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, povinný uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie ochrany prírody a krajiny (§ 6 ods. 1 zákona). Táto povinnosť neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie poľnohospodárskych alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskutočniť náhradné revitalizačné opatrenia, je povinný uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu (§ 95 zákona).

Zoznam a spoločenská hodnota biotopov národného významu a biotopov európskeho významu je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/20003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. K dispozícii je aj knižná publikácia Katalóg biotopov Slovenska vydaný DAPHNE, 2002.
   

Chránené stromy

Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí môže krajský úrad vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou za chránené stromy. Za chránené stromy možno vyhlásiť aj stromy rastúce na lesnom pôdnom fonde (§ 49 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.) .
Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, môže príslušný úrad životného prostredia vyhlásiť jeho ochranné pásmo. Platí v ňom primerane tretí stupeň ochrany, ak nie sú určené prísnejšie podmienky ochrany (§ 49 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.). Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené týmto osobitným spôsobom je ním potom územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu, a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany (§ 49 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.).
V tabuľke sú vymenované chránené stromy v pôsobnosti pracoviska.
Názov Slovenské meno taxónu Vedecké meno taxónu Kraj Okres Katastrálne územie
Dve lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov
Gaštanica gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie
Lipského lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Trenčín Sedličná
Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov
Mitické gaštany gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Trenčín Trenčianske Mitice
Modrovská metasekvoja metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Modrovka
Tisovec na Baračke tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. Trenčiansky Trenčín Omšenie
Trenčianske ginká ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčiansky Trenčín Trenčín

Chránené minerály

Medzi chránené minerály zaraďujeme viaceré nerasty, ktoré boli prvýkrát v dejinách mineralógie nájdené a opísané u nás. Boli pomenované podľa starých názvov miest a nálezísk i podľa objaviteľa, ktorý prvýkrát nerast opísal. Prostredníctvom panelovej prezentácie farebných obrázkov a stručných textov sa návštevníci oboznámili s významnými chránenými minerálmi, napr. libethenitom - minerálom medi pomenovanom podľa starého nemeckého názvu baníckeho mesta Ľubietová (Libethen), kde bol objavený v roku 1823, euchroitom (1823) z tej istej lokality, evansitom (1864) zo Železníka i hodrušitom, ktorý bol objavený v roku 1970 na žile Rozália v obci Hodruša-Hámre.
(Božena Petrášová, Výstava Poklady Zeme)


Zrušené chránené objekty

Tak ako prírodné procesy aj zoznam chránených objektov nie je statický preto v tejto stati ponúkame už zrušené chránené objekty, ktoré stratili dôvod ochrany.
Chránený areál Hradisko
Chránený strom Buk pri Petrovej Lehote
Chránené stromy Dve lipy
Chránený areál Nová hora
Chránené stromy Gaštany na vinohradoch Prírodné rezervácie


PR Červenokamenské bradlo

Stupeň ochrany:  4,5                  
Výmera: 47,52 ha Rok vyhlásenia: 1969 
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov v Bielych Karpatoch, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. 
Zoológia:
 jasoň červenooký
 jasoň chochlačkový
 (endemický slimák)
  slimák
drabčík
chrobák
ropucha zelená
slepúch lámavý
jašterica múrová
sluka lesná
pĺšik lieskový
zlatenka

Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Clausilia dubia inaequa
Trichia lubomirskii
Staphylinus ophthalmicus
Trachyphloeus setiger
Bufo viridis f
Anguis fragilis
Podarcis (Lacerta) muralis
Scolopax rusticola
Muscardinus avellanarius
Chrysis cuprea

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
prilbovka červená
kruštík tmavočervený
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
vstavač vojenský
vstavač bledý
vemenník zelenkastý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Orchis militaris
Orchis pallens
Platanthera chlorantha


horePR Debšín       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 9,61 ha  Rok vyhlásenia: 1984
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu významného príkladu soliflukcie na bielokarpatskom flyši s bohatým výskytom prasličky obrovskej na vedeckovýskumné, náučné a kultúrnovýchovné ciele
Zoológia:
vážka
muchárik bielokrký
ďateľ bielochrbtý
salamandra škvrnitá
slepúch lámavý
kunka žltobruchá
pavúk

Cordulegaster boltoni
Ficedula albicollis
Dendrocopos leucotos
Salamandra salamandra
Anguis fragilis
Bombina variegata
Cybaeus tetricus

Botanika:
vstavačovec májový

Dactylorhiza majalis


hore
PR Drieňová      

Stupeň ochrany:  5
Výmera: 25,12 ha Rok vyhlásenia: 1997
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je ochrana jednej z mála starých dubobučín tvoriacich významný krajinotvorný prvok dopĺňajúci sériu území Vršateckých bradiel.
Zoológia:
jasoň chochlačkový
pavúk
kutavka
salamandra škvrnitá
užovka hladká
užovka stromová
muchárik bielokrký
ďateľ bielochrbtý
jazvec lesný
kuna lesná
plch sivý
chrobák
chrobák
detto
detto

Parnassius mnemosyne
Liocranum rutilans
Crossocerus barbipes
Salamandra salamandra
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Ficedula albicollis
Dendrocopos leucotos
Meles meles
Martes martes
Glis glis
Cantharis pagana
Xylophilus testaceus
Conopalpus tesstaceus
Vanonus pruinosus

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
prilbovka červená
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
jazyk jelení
vemenník zelenkastý
koralica trojklanná

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Phyllitis scolopendrium 
Platanthera chlorantha
Corallorhiza trifida


horePR Hornozávrská mokraď       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,5017 ha Rok vyhlásenia: 1983
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu zachovanej ukážky spoločenstiev prameniskových mokradí Bielych Karpát s bohatým zastúením viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Zoológia:
hrabavka
hrabavka
kutavka
salamandra škvrnitá
rosnička zelená
skokan hnedý
užovka obyčajná
myška drobná
jazvec lesný

Anoplius caviventris
Anoplius tenuicornis
Trypoxylon deceptorium
Salamandra salamandra
Hyla arborea
Rana temporaria
Natrix natrix
Micromys minutus
Meles meles

Botanika:
kruštík močiarny
prstnatec májový
barička močiarna

Epipactis palustris
Dactylorhiza majalis
Triglochin palustre


hore
PR Jachtár      

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 31,67 ha Rok vyhlásenia: 1997
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je ochrana zachovalých lesných porastov s bohatým výskytom vstavačovitých rastlín a ohrozených druhov teplomilného hmyzu
Zoológia:
muchárik bielokrký
ďateľ bielochrbtý
kunka žltobruchá
ropucha bradavičnatá
užovka stromová
slepúch lámavý
plch sivý
pĺšik lieskový
jazvec lesný

Ficedula albicollis
Dendrocopos leucotos
Bombina variegata
Bufo bufo
Elaphe longissima
Anguis fragilis
Glis glis
Muscardinus avellanarius
Meles meles

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
modruška pošvatá
vstavač vojenský
vstavač bledý
vemenník zelenkastý
prilbovka červená

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Limodorum abortivum
Orchis militaris
Orchis pallens
Platanthera chlorantha
Cephalanthera rubra


horePR  Krasín    

Stupeň ochrany:  4, 2
Výmera: 26,01 ha Rok vyhlásenia: 1971
Predmet ochrany:  
Zoológia:
jasoň chochlačkový
mora
hrabavka
užovka hladká
jašterica krátkohlavá
pĺšik lieskový
jež
slimák
nový pavúk pre SK
pavúk
chrobák
chrobák
chrobák
mucha
mravec
diptera
kutavka
detto
detto
motýľ

Parnassius mnemosyne
Apamea platinea
Priocnemis bellieri bellieri
Coronella austriaca
Lacerta agilis
Muscardinus avellanarius
Erinaceus concolor
Pupilla triplicata
Leptyphantes jacksoni
Megalepthyphantes pseudocollinus
Mogulones larvatus
Chrysolina limbata
Sisyphus schaefferi
Neomochtherus pallipes
Lasius jensi
Trupanea stellata
Ammophila heydeni
Miscophus concolor
Passaloecus eremita
Leucoptera lotella

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
kruštík tmavočervený
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
hadivka obyčajná
vstavač vojenský
vstavač bledý
vstavač purpurový
lúčovka veľkokvetá
vemenník zelenkastý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Ophioglossum vulgatum
Orchis militaris
Orchis pallens
Orchis purpurea
Orlaya grandiflora
Platanthera chlorantha


horePR Lednické bradlo      

Stupeň ochrany:  4
Výmera:   Rok vyhlásenia: 1969
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov v Bielych Karpatoch, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Zoológia:
 (vzácny mravec)
 detto
 vzácny kosec
 endemický mäkkýš
ropucha bradavičnatá
slepúch lámavý
užovka hladká
sokol myšiar
lasica myšožravá
pĺšik lieskový

Lasius mixtus
Bothriomyrmex sp.
Platybunus pallidus
Clausilia dubia carpatica
Bufo bufo
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Falco tinnunculus
Mustela nivalis
Muscardinus avellanarius

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
prilbovka červená
klinček včasný
kruštík tmavočervený
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
vstavač vojenský
vstavač bledý
vemenník zelenkastý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Dianthus praecox
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Orchis militaris
Orchis pallens
Platanthera chlorantha


horePR Nebrová        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 35,2 ha Rok vyhlásenia: 1993
Predmet ochrany: Rezervácia sa zriaďuje na ochranu prírodných ekosystémov alebo ich častí významných najmä pre zachovanie pestrosti rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, vzácnych alebo ohrozených druhov a ich genofondu.
Zoológia:
modráčik  bahniskový
modáčik krvavcový
ohniváčik veľký 
pestrica 
chrobák 
bystruška
chrobák
parazitická mucha 
osa prostredná 
ropucha bradavičnatá
rosnička zelená
mlok horský
mlok bodkovaný
slepúch lámavý
užovka stromová
vodnár obyčajný
chrapkáč poľný
pĺšik lieskový
myška drobná 

Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Lycaena dispar
Sphaerophoria shirchan
Leiodes ferrugineus
Bradycellus csikii
Lucilia bufonivora
Vespula media
Bufo bufo
Hyla arborea
Triturus alpestris
Triturus vulgaris
Anguis fragilis
Elaphe longissima
Cinclus cinclus
Crex crex
Muscardinus avellanarius
Micromys minutus

Botanika:
prilbovka dlholistá
vstavačovec Fuchsov Soóov
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
kruštík močiarny
mečík škridlicovitý
päťprstnica obyčajná
kosatec trávolistý
hadivka obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač purpurový
vstavač trojzubý
vemenník zelenkastý
pavstalač hlavatý

Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Epipactis palustris
Gladiolus imbricatus
Gymnadenia conopsea
Iris graminea
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


hore
PR Šmatlavé uhlisko         

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 8.44 ha Rok vyhlásenia: 1996 
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom pásme s veľkou druhovou pestrosťou, dobre vyvinutým bylinným podrastom a bohatými populáciami ohrozených vstavačovitých rastlín a množstvom druhov teplomilného hmyzu.
Zoológia:
skokan hnedý
slepúch lámavý
myšiak lesný

Rana temporaria
Anguis fragilis
Buteo buteo

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
vstavač bledý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Orchis pallens


horePR Veľká Javorina         

Stupeň ochrany:  4, 5
Výmera: 82,98 ha Rok vyhlásenia: 1988
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu prirodzeného spoločenstva javorovo-bukového lesa v najvyšších polohách Bielych Karpát.
Zoológia:
pavúk
pavúk
pavúk
salamandra škvrnitá
kunka žltobruchá
jašterica živorodá
ďateľ bielochrbtý
sluka lesná
plch sivý
veverica
diptera
chrobák
bystruška
motýľ
motýľ

Anelosimus vittatus
Tenuiphantes zimmermanni
Saloca kulczynskii
Salamandra salamandra
Bombina variegata
Zootoca vivipara
Dendrocopos leucotos
Scolopax rusticola
Glis glis
Sciurus vulgaris
Phaonia czernyi
Harpalus marginellus
Pterostichus foveolatus 
Chloroclysta miata  
Drymonia obliterata

Botanika:
prstovník škvrnitý

Dactylorhiza maculata


hore


PR Vršatské bradlá         

Stupeň ochrany:  4, 5
Výmera: 82,98 ha Rok vyhlásenia: 1970
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu pôsobivého vápencového masívu bradlovéh pása Bielych Karpát so zachovanými skalnými i lesnými spoločenstvami teplomilných i horských druhov rastlín aj živočíchov, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Zoológia:
jasoň červenooký
jasoň chochalčkový
modráčik čiernoškvrnný  
perlovec
perlovec
perlovec
 
 
mora
perlovec
ostrôžkár
kutavka 
muchárik bielokrký 
sokol sťahovavý 
ďateľ bielochrbtý  
fúzač alpský 
salamnadra škvrnitá
mlok horský
ropucha bradavičnatá
kunka žltobruchá
užovka obyčajná
slepúch lámavý
chrapkáč poľný
sokol sťahovavý
piskor vrchovský
pĺšik lieskový
plch sivý
 
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Maculinea arion
Lasiommata petropolitana
Argynnis adippe
Argynnis niobe
Chloroclysta miata
Epirrhoe hastulata
Apamea platinea
Boloria euphrosyne
Satyrium w-album
Sphex rufocinctus
Ficedula albicollis
Falco peregrinus
Dendrocopos leucotos
Rosalia alpina
Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Bufo bufo
Bombina variegata
Natrix natrix
Anguis fragilis
Crex crex
Falco peregrinus
Sorex alpinus
Muscardinus avellanarius
Glis glis
Polyergus rufescens
Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
kruštík tmavočervený
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
vstavač bledý
vstavač purpurový
všivec chochlatý
vemenník zelenkastý
trčník holubyho


Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Orchis pallens
Orchis purpurea
Pedicularis comosa
Platanthera chlorantha
Ophrys holubyanahore


PR Záhradská        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,2823 ha Rok vyhlásenia: 1984
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu prirodzených spoločenstiev aluviálnych slatín s bohatou populáciou kruštíka močiarneho (Epipactis palustris), na vedeckovýskumné a náučné ciele ako aj záchranu genofondu ohrozeného rastlinného druhu.
Zoológia:
pimprlík bruškatý
diptera
chrobák
salamandra škvrnitá
mlok horský
užovka stromová
jazvec lesný
myška drobná
pĺšik lieskový

Vertigo moulinsiana
Liponeura decipiens
Abax schueppeli rendschmidtii  
Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Elaphe longissima
Meles meles
Micromys minutus
Muscardinus avellanarius

Botanika:
Dactylorhiza majalis
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Orchis militaris
Orchis morio
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa

vstavačovec májový
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý


hore


Prírodné pamiatky

PP Babiná         

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 23,6659 ha Rok vyhlásenia: 2002
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je ochrana najsevernejšej enklávy teplomilných spoločenstiev vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov v Bielych Karpatoch výrazne odlišných od iných vápencových lokalít bradlového pásma.
Zoológia:
blanokrídlovec 
pavúk
pavúk
pavúk
pavúk
spriadač egrešový
chrobák
detto
chrobák
chrobák
chrobák
chrobák
pavúk
slepúch lámavý
jašterica krátkohlavá
penica jarabá

Melinus arvensis
Atypus piceus 
Alopecosa sulzeri
Pardosa bifasciata
Zelotes erebeus
Rhyparia purpurata  
Colon latum
Scolytus kirschi
Cryptocephalus cordiger
Xanthochroa carniolica
Stomodes gyrosicollis
Pterostichus macer
Lepthyphantes keyserlingi
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Sylvia curucca

Botanika:
zemežlč menšia
prilbovka biela
kruštík tmavočervený
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vstavač vojenský
vstavač bledý
vemenník zelenkastý

Centaurium erythraea
Cephalanthera damasonium
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Orchis militaris
Orchis pallens
Platanthera chlorantha


horePP Baricovie lúky        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,6247 ha Rok vyhlásenia: 1994
Predmet ochrany: Územie sa zriaďuje za účelom zachovania lokality kriticky ohrozeného druhu Iris graminea (kosatec trávolistý) a jeho sprevádzajúcich druhov.
Zoológia:
chrobák
modráčik bahniskový
pavúk
skokan hnedý
ropucha bradavičnatá
jašterica krátkohlavá
slepúch lámavý
jež
pĺšik lieskový

Barypeithes mollicomus
Maculinea teleius
Ozyptila simplex
Rana temporaria
Bufo bufo
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Erinaceus concolor
Muscardinus avellanarius

Botanika:
zemežlč menšia
vstavačovec bazový
päťprstnica obyčajná
kosatec trávolistý
hadivka obyčajná
vstavač vojenský
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Centaurium erythraea
Dactylorhiza sambucina
Gymnadenia conopsea
Iris graminea
Ophioglossum vulgatum
Orchis militaris
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


horePP Bestiné      

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,29 ha Rok vyhlásenia: 1993
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu trávnych porastov s výskytom vzácnych a ohrozených druhov flóry.
Zoológia:
chrobák
chrobák
chrobák
chrobák
murárka
chrobák
pavúk
kosec
skokan štíhly
užovka obyčajná
jež

Leptinus testaceus
Colon latum
Aptinus bombarda
Aleochara lata
Allodynerus rossi
Oxylaemus variolosus
Bathyphantes similis
Egaenus convexus
Rana dalmatina
Natrix natrix
Erinaceus concolor

Botanika:
päťprstnica obyčajná
kosatec trávolistý
hadivka obyčajná
pavstavač hlavatý

Gymnadenia conopsea
Iris graminea
Ophioglossum vulgatum
Traunsteinera globosa


horePP Biely vrch      

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 4,41 ha Rok vyhlásenia: 1990
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu najrozsiahlejšieho čučoriedkového vresoviska s výskytom plavúňa obyčajného (Lycopodium clavatum) v Bielych Karpatoch, ktoré je dôležité s ekologického, vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Zoológia:
blanokrídlovec 
pavúk 
pavúk 
križiak 
pavúk
kunka žltobruchá
slepúch lámavý
pĺšik lieskový
jež
piadivka

Lestica subterranea
Euryopis flavomaculata
Dicymbium tibiale
Araniella alpica
Meioneta fuscipalpa
Bombina variegata
Anguis fragilis
Muscardinus avellanarius
Erinaceus concolor
Macaria brunneata 

Botanika:
vstavačovec bazový
plavúň obyčajný
hadivka obyčajná
pavstavač hlavatý
vres

Dactylorhiza sambucina
Lycopodium clavatum
Ophioglossum vulgatum
Traunsteinera globosa
Calluna vulgaris


horePP Blažejová       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 2,1613 ha Rok vyhlásenia: 1993
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu tránych porastov s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín.
Zoológia:
papriadkovec jastrabníkový
pariadkovec púpavcový
lišaj pupalkový
kunka žltobruchá
slepúch lámavý
perlovec žihľavový
pimprlík bruškatý
pimprlík
chrapkáč poľný
myška drobná

Lemonia dumi
Lemonia taraxaci
Proserpinus proserpina
Bombina variegata
Anguis fragilis
Brenthis ino
Vertigo moulinsiana
Vertigo angustior
Crex crex
Micromys minutus

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vstavačovec májový
kruštík močiarny
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
hmyzovník Holubyho
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač počerný
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza majalis

Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Ophrys holubyana
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


horePP Borotová        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,48 ha Rok vyhlásenia: 1998
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu pramennej slatiny s cennou flórou a faunou.
Zoológia:
pimprlík
kutavka
modráčik bahniskový
kunka žltobruchá
slepúch lámavý
užovka obyčajná
užovka hladká
jež
spriadač kostihojový
dažďovka

Vertigo angustior
Crossocerus styrius
Maculinea teleius
Bombina variegata
Anguis fragilis
Natrix natrix
Coronella austriaca
Erinaceus concolor
Euplagia quadripunctaria
Fitzingeria platyura

Botanika:
prilbovka dlholistá
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
kruštík močiarny
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vemenník zelenkastý
vŕba rozmarínolistá
pavstavač hlavatý

Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Platanthera chlorantha
Salix rosmarinifolia
Traunsteinera globosa


hore


PP Brezovská dolina        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 2,4768 ha Rok vyhlásenia: 1989
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu ukážky kombinácie zosuvu a vápnitých penovcov s celým reťazcom hodnotných rastlinných spoločenstiev, odstupňovaných v závislosti na podmočení, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Zoológia:
pimprlík  mokradný
pimprlík 
 jediný nález celoeurópskej vzácnej kutavky v regióne
 pavúk-relikt1.rádu
kunka žltobruchá
rosnička zelená
slepúch lámavý
užovka stromová
pĺšik lieskový

Vertigo angustior
Vertigo antivertigo
Psen ater
Gnaphosa bicolor
Bombina variegata
Hyla arborea
Anguis fragilis
Elaphe longissima
Muscardinus avellanarius

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
kruštík tmavočervený
kruštík rožkatý
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
hmyzovník Holubyho
vstavač vojenský
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Epipactis atrorubens
Epipactis muelleri
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Ophrys holubyana
Orchis militaris
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


horePP Bučkova jama        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 38,46 ha Rok vyhlásenia: 1996
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu komplexu zachovaných bielokarpatských zosuvových lúk a výberkových lesov s výskytom mnohých chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Zoológia:
roháčobyčajný
priadkovec trnkový
žltáčik zanoväťový
priadkovec kostihojový
bystruška
bystruška potočná
chrobák
drobčík
chrobák
pavúk
pavúk
kunka žltobruchá
rosnička zelená
slepúch lámavý
jašterica krátkohlavá 
chrapkáč poľný
myška drobná

Lucanus cervus
Eriogaster catax
Colias myrmidone
Euplagia quadripunctaria
Carabus convexus
Carabus variolosus
Masoreus wetterhallii
Staphylinus mus
Eucinetus hemerhoidalis
Xysticus ulmi
Maso sundevali
Bombina variegata
Hyla arborea
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Crex crex
Micromys minutus

Botanika:
zemežlč menšia
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vstavačovec strmolistý pravý
vstavačovec májový
plevnatec alpínsky
kruštík močiarny
päťprstnica obyčajná
kosatec trávolistý
ľalia cibuľkonosná
hadivka obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač počerný
vemenník zelenkastý
hadomor purpurový
pavstavač hlavatý

Centaurium erythraea
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Dactylorhiza majalis

Danthonia alpina
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea
Iris graminea
Lilium bulbiferum
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis morio ?-dlhodobo nevidený
Orchis pallens
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha
Scorzonera purpurea
Traunsteinera globosa


horePP Cetuna        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 0,2869 ha Rok vyhlásenia: 1999
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je ochrana významnej slatinnej lúky s výskytom chráneného a ohrozeného druhu vstavačovitých rastlín.
Zoológia:
Pimprlík bruškatý
skokan hnedý

Vertigo moulinsiana
Rana temporaria

Botanika:
vstavačovec májový
kruštík močiarny
päťprstnica hustokvetá
vŕba rozmarínolistá

Dactylorhiza majalis
Epipactis palustris
Gymnadenia densiflora
Salix rosmarinifolia


horePP Dračia studňa       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 7,58 ha Rok vyhlásenia: 1993
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu mikroreliéfnych foriem bielokarpatského flyšu s výskytom fosílií kvartérnych mäkkýšov, vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry.
Zoológia:
salamandra škvrnitá
kunka žltobruchá
slepúch lámavý
plch sivý

Salamandra salamandra
Bombina variegata
Anguis fragilis
Glis glis

Botanika:
kruštík rožkatý
vemenník zelenkastý

Epipactis muelleri
Platanthera chlorantha


horePP Drietomica      

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 15,7240 ha Rok vyhlásenia: 1997
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je chrana zachovalého podhorského toku s bohatými brehovými porastami a hodnotnou faunou dna a faunou hniezdiacou v brehových porastoch.
Zoológia:
podenka nemecká
diptera
kutavka (považovaná za vyhynutú v strednej Európe)
Murárka
kutavka
osa prostredná
dlhokrčka Ratzeburgerova
páchnik pyžmový
hlaváč bieloplutvý
ploska pásavá
salamandra škvrnitá
kunka žltobruchá
slepúch lámavý
užovka stromová
jež
kuna skalná
dulovnica väčšia
bielozúbka malá
veverica ob.
hrabavka
hrabavka
rak riečny

Rhithrogena germanica
Atherix ibis
Crossocerus walkeri
Discoelius zonalis
Gorytes fallax
Dolichovespula media
Subilla confinis
Osmoderma eremita
Cottus gobio
Alburnoides bipunctatus
Salamandra salamandra
Bombina variegata
Anguis fragilis
Elaphe longissima
Erinaceus concolor
Martes foina
Neomys fodiens
Crocidura suaveolens
Sciurus vulgaris
Priocnemis fennica
Priocnemis melanosoma
Astacus astacus
Botanika:horePP Grúň       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 16,0082 ha Rok vyhlásenia: 1992
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu prírodného komoplexu zosuvov s prameniskami, slatinnou rašelinou a spoločenstvami s bohatým výskytom rastlinných a živočíšnych druhov.
Zoológia:
pimprlík bruškatý
pimprlík
salamandra škvrnitá
mlok horský
rosnička zelená
slepúch lámavý
chrapkáč poľný
užovka hladká
užovka stromová
mravec
perlovec dvojradový
pavúk
pavúk komôrkár
pavúk
chrobák
chrobák
chrobák
chrobák
žltáčik zanoväťový
veverica
jež
pĺšik lieskový
prepelica poľná

Vertigo moulinsiana
Vertigo angustior
Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Hyla arborea
Anguis fragilis
Crex crex
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Tapinoma ambiguum
Brenthis hecate
Pardosa riparia
Atypus piceus
Alopecosa trabalis
Colon latum
Acallocrates denticollis
Leptinus testaceus
Abraeus roubali
Colias myrmidone
Sciurus vulgaris
Erinaceus concolor
Muscardinus avellanarius
Coturnix coturnix

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
kruštík močiarny
päťprstnica obyčajná
kosatec trávolistý
hadivka obyčajná
hmyzovník Holubyho
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač počerný
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea
Iris graminea
Ophioglossum vulgatum
Ophrys holubyana
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


hore
PP Chvojnica       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 2, 2428 ha Rok vyhlásenia: 1991
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu najzachovalejšieho toku západnej časti CHKO Biele Karpaty a priľahlého územia na ochranu hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a zachovalých prirodzených brehových porastov.
Zoológia:
diptera (jediný nález v SK)
pošvatka
pošvatka
čerebľa pestrá
skokan hnedý
rosnička zelená

Atrichops crassipennis
Capnia bifrons
Isoperla tripartita
Phoxinus phoxinus
Rana temporaria
Hyla arborea

Botanika:hore


PP Kohútová        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 4,5150 ha Rok vyhlásenia: 1992
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu jednokosnej lúky s veľkým zastúpením vstavačovitých rastlín.
Zoológia:
perlovec dvojradý
ohniváčik čiernočiarý
salamandra škvrnitá
kunka žltobruchá
jašterica krátkohlavá
užovka obyčajná
jež

Brenthis hecate
Lycaena dispar
Salamandra salamandra
Bombina variegata
Lacerta agilis
Natrix natrix
Erinaceus concolor

Botanika:
ostrica jačmeňovitá
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
päťprstnica obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač počerný
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Carex hordeistichos
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina
Gymnadenia conopsea
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


hore
PP Kožíkov vrch      

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 2,8285 ha Rok vyhlásenia: 1990
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu zachovalej bielokarpatskej lúky s množstvom cenných vstavačovitých rastlín a ohrozených druhov hmyzu v nižšom stupni flyšu Bielych Karpát, dôležitej z vedeckovýskumného, kultúrneho a náučného a hľadiska.
Zoológia:
koník
perlovec dvojradý
ohniváčik čiernočiary
pačmeliak
čmeliak
jašterica krátkohlavá
slepúch lámavý
chrapkáč poľný
prepelica poľná

Glyptobothrus bruneus
Brenthis hecate
Lycaena dispar
Bombus vestalis
Bombus confusus
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Crex crex
Coturnix coturnix

Botanika:
prilbovka dlholistá
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vemenník zelenkastý
hadomor purpurový
pavstavač hlavatý

Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis morio
Platanthera chlorantha
Scorzonera purpurea
Traunsteinera globosa


horePP Krivoklátske lúky        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 4,3297 ha Rok vyhlásenia: 1993 
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu lokality pestrých trávnych spoločenstiev s výskytom ohrozených, chránených a vzácnych druhov fauny.
Zoológia:
 pimprlík
 vzácny termofilný mravec
 vzácna dažďovka
 pavúk
 kutavka
 chrobák
 pavúk nový druh pre SK
chrapkáč poľný
kunka žltobruchá
mlok horský
užovka stromová
pĺšik lieskový
nosáčik

Vertigo moulinsiana
Formica exsecta
Aporrectodea jassyensis
Atypus piceus
Ectemnius planifrons
Diachromus germanus
Metopobactrus prominulus
Crex crex
Bombina variegata
Triturus alpestris
Elaphe longissima
Muscardinus avellanarius
Plinthus tischeri

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
prilbovka červená
vstavačovec bazový
kruštík drobnolistý
kruštík močiarny
mečík škridlicovitý
päťprstnica obyčajná
päťprstnica hustokvetá
kosatec trávolistý
hadivka obyčajná
hmyzovník Holubyho
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
bielokvet močiarny
vemenník zelenkastý
vŕba rozmarínolistá
pavstavač hlavatý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Dactylorhiza sambucina
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Gladiolus imbricatus
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia densiflora
Iris graminea
Ophioglossum vulgatum
Ophrys holubyana
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Parnassia palustris
Platanthera chlorantha
Salix rosmarinifolia
Traunsteinera globosa


horePP Krivoklátska tiesňava       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 9,7047 ha Rok vyhlásenia: 1989
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu cenného geomorfologického javu s výskytom vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov v CHKO Biele Karpaty, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska
Zoológia:
jasoň červenooký
vretienka
modráčik, myrmekofil
mora
komôrkár
kosec
chrobák
pavúk
pavúk
pavúk
pavúk
ropucha zelená
kunka žltobruchá
užovka stromová
vodnár obyčajný

Parnassius apollo
Zygaena angelicae
Glaucopsyche alexis
Noctua orbona
Atypus piceus
Platybunus pallidus
Tilloidea uniformis
Dipoena braccata
Theridion nigrovariegatum
Lepthyphantes collinus 
Pardosa proxima
Bufo viridis
Bombina variegata
Elaphe longissima
Cinclus cinclus

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vemenníček zelený
kruštík tmavočervený
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
hmyzovník Holubyho
vstavač vojenský
vstavač bledý
vstavač purpurový
vemenník zelenkastý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Coeloglossum viride
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Ophrys holubyana
Orchis militaris
Orchis pallens
Orchis purpurea
Platanthera chlorantha


hore
PP Kurinov vrch       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,2968 ha Rok vyhlásenia: 1990
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu terasy vápencového penovca s cennou vegetáciou v Bielych Karpatoch. Územie je dôležité z vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska
Zoológia:
bystruška kožovitá
mucha
kunka žltobruchá
jašterica krátkohlavá
slepúch lámavý
myška drobná
pĺšik lieskový
jež
užovka hladká
perlovec dvojradový
pavúk
pavúk

Carabus coriaceus
Thereva brevicornis
Bombina variegata
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Micromys minutus
Muscardinus avellanarius
Erinaceus concolor
Coronella austriaca
Brenthis hecate
Aculepeira ceropegia
Araneus marmoreus

Botanika:
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
hmyzovník Holubyho
vstavač vojenský
vstavač bledý
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Ophrys holubyana
Orchis militaris
Orchis pallens
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


horePP Lednické skalky        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 2, 71 ha Rok vyhlásenia: 1993
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu mikroreliéfnych foriem bradlového pásma s refúgiom teplomilných druhov rastlín a živočíchov, trávnych a skalných spolčenstiev.
Zoológia:
jašterica krátkohlavá Lacerta agilis
Botanika:
kruštík drobnolistý Epipactis microphylla
kruštík rožkatý Epipactis muelleri
vstavač vojenský Orchis militaris
vemenník zelenkastý Platanthera chlorantha

horePP Lopeníček        

Stupeň ochrany:  4
Výmera:  0,2539 ha Rok vyhlásenia: 2002
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany jednej z najbohatších lokalít výskytu ohrozeného druhu vstavača obyčajného (Orchis morio) evidovanej od roku 1989 ako genofondová plocha, ktorá je súčasťou biocentra regionálneho významu Lopeník na území CHKO Biele Karpaty.
Zoológia:
žltáčik zanoväťový
perlovec
ropucha bradavičnatá
slepúch lámavý
jašterica krátkohlavá
jež

Colias myrmidone
Brenthis ino-
Bufo bufo
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Erinaceus concolor

Botanika:
päťprstnica obyčajná
vstavač obyčajný

Gymnadenia conopsea
Orchis morio


hore
PP Malejov      

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 0,8241 ha Rok vyhlásenia: 1990
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu fragmentov bielokarpatských lúk s cennými populáciami Orchis ustulata a Dactylorhiza incarnata, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.
Zoológia:
pimprlík
slimák
čerebľa pestrá
kunka žltobuchá
rosnička zelená
užovka obyčajná
chrobák
chrobák
slimák
detto
pĺšik lieskový

Vertigo angustior
Trichia lubomirskii  
Phoxinus phoxinus
Bombina variegata
Hyla arborea
Natrix natrix
Zyras humeralis
Hetaerius ferrugineus
Pseudotrichia rubiginosa
Vallonia pulchella
Muscardinus avellanarius

Botanika:
hríbnik jelšový
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vstavač mužský
prstnatec pleťový

 
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera 
Dactylorhiza incarnata


horePP Mravcové       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 0,8163 ha Rok vyhlásenia: 2002
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany cenného penovcového refúgia vstavačovitých druhov a bezstavovcov.
Zoológia:
pimprlík bruškatý
pavúk
pavúk
pavúk
myrmekofilný pavúk
pavúk
diptera
diptera
Diptera
kunka žltobruchá
skokan štíhly
slepúch lámavý
myška drobná

Vertigo moulinsiana
Theridion suaveolens
Theridion nigrovariegatum
Clubiona genevensis
Micaria silesiaca
Zelotes hermani
Hydrophoria albiceps
Phaonia subventa
Cylyndromyia brevicornis
Bombina variegata
Rana dalmatina
Anguis fragilis
Micromys minutus

Botanika:
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
hmyzovník Holubyho
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač bledý
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Ophrys holubyana
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis pallens
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


hore
PP Petrová       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 2,91 ha Rok vyhlásenia: 1993
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje za účelom zachovania vzácneho spoločenstva kyslých bučín.
Zoológia:
salamandra škvrnitá

Salamandra salamandra

Botanika:
prilbovka dlholistá

Cephalanthera longifolia


horePP Podsalašie       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 14,80 ha Rok vyhlásenia: 1997
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia je ochrana významnej mykologickej lokality, ktorej existencia je geologicky a geomorfologicky podmienená.
Zoológia:
hrabavka
pavúk
kutavka
salamandra škvrnitá
rosnička zelená
užovka hladká
užovka stromová
pĺšik lieskový

Priocnemis schioedtei
Pardosa riparia
Priocnemis bellieri
Salamandra salamandra
Hyla arborea
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Muscardinus avellanarius

Botanika:
prilbovka dlholistá
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
vstavač bledý
vemenník zelenkastý

Cephalanthera longifolia
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Orchis pallens
Platanthera chlorantha


horePP Raková        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 8,6045 ha Rok vyhlásenia: 1992
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu zvyškov typických bielokarpatských trávnych porastov po ľavej strane potoka Raková, s veľkou druhovou pestrosťou rastlín a živočíchov, ktorých zachovanie má veľký význam pre ekologickú stabilizáciu okolitých intenzívne využívaných poľnohospodárskych kutúr.
Zoológia:
pavúk
pavúk
mlok bodkovaný
kunka žltobruchá
slepúch lámavý
užovka hladká
myška drobná
jazvec lesný
chrobák

Diplocephalus latifrons
Coelotes inermis
Triturus vulgaris
Bombina variegata
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Micromys minutus
Meles meles
Combocerus glaber

Botanika:
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
kruštík močiarny
päťprstnica obyčajná
kosatec trávolistý
ľalia cibuľkonosná
hadivka obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač počerný
vemenník zelenkastý
pavstavač hlavatý

Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea
Iris graminea
Lilium bulbiferum
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha
Traunsteinera globosa


horePP Rajkovec       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 0,9422 ha Rok vyhlásenia: 1992
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu pramenného pasienka s veľkým zastúpením vstavačovitých rastlín.
Zoológia:
diptera
pavúk
slepúch lámavý
užovka stromová
plch sivý

Cryptociura rotundiventris
Pardosa riparia
Anguis fragilis
Elaphe longissima
Glis glis

Botanika:
vstavačovec Fuchsov Soóov
vstavačovec májový
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vstavač bledý
vemenník zelenkastý

Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana
Dactylorhiza majalis

Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Orchis pallens
Platanthera chlorantha


horePP Skalice       

Stupeň ochrany:  4
Výmera:   Rok vyhlásenia:  
Predmet ochrany: Cieľom ochrany je zachovať pred poškodením tento význačný geologický skalný útvar pre vedecké a kultúrne využitie.
Zoológia:
modráčik
hrabavka
detto
detto
zlatenka
murárka
skokan hnedý
salamandra škvrnitá
užovka hladká
jašterica krátkohlavá
pĺšik lieskový

Glaucopsyche alexis
Agenioideus (Agenioideus) nubecula
Auplopus albifrons
Dipogon variegatum
Chrysis inaequalis
Eumenes coarctatus lunulatus
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Coronella austriaca
Lacerta agilis
Muscardinus avellanarius

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vstavač bledý
vstavač purpurový
vemenník zelenkastý
ruža stolistá

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Orchis pallens
Orchis purpurea
Platanthera chlorantha
Rosa centifolia


horePP Strošovský močiar 

Stupeň ochrany:  5
Výmera: 0,77 ha Rok vyhlásenia: 1989
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu ukážky ojedinelého javu v Bielych Karpatoch, zazemneného zosuvného jazierka s cennou populáciou Salix silesiaca (vŕba sliezska) a Thelypteris palustris (papradník močiarny).
Zoológia:
pavúk
kunka žltobruchá
skokan hnedý

Walckenaeria monoceros 
Bombina variegata
Rana temporaria

Botanika:
papradník močiarny
vŕba sliezska

Thelypteris palustris
Salix silesiaca


horePP Šifflovci        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,8544 ha Rok vyhlásenia: 1994
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu jednokosnej prameniskovej lúky s penovcovým prameniskom, s bohatou populáciou Dactylorhiza incarnata a ďalších druhov čeľade Orchideaceae, a prameniskovým spoločenstvom. Lokalita má vedeckovýskumný význam pre sledovanie spôsobu obhospodarovania.
Zoológia:
perlovec dvojradový
perlovec žihľavový
spriadač kostihojový
bystruška
bystruška
mlok bodkovaný
rosnička zelená
skokan štíhly
jašterica krátkohlavá
myška drobná
jež
chrapkáč poľný

Brenthis hecate
Brenthis ino
Euplagia quadripunctaria
Carabus ullrichi
Carabus scheidleri
Triturus vulgaris
Hyla arborea
Rana dalmatina
Lacerta agilis
Micromys minutus
Erinaceus concolor
Crex crex

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vstavačovec strmolistý pravý
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač počerný
vemenník zelenkastý
hadomor purpurový
pavstavač hlavatý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha
Scorzonera purpurea
Traunsteinera globosa


hore
PP Štefanová       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 5,4759 ha Rok vyhlásenia: 1990
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu zvyškov lúk masívu Žalostinej na flyšových zosuvoch s cennými populáciami ohrozených rastlín vrátane vstavačovitých, dôležitého z hľadiska vedeckovýskumného, kultúrneho a ochrany genofondu.
Zoológia:
modráčik
modráčik
ohniváčik čiernočiary
žltáčik zanoväťový
perlovec dvojradový
vretienočka
modráčik
jašterica vrtká
zlatenka
ropucha bradavičnatá
kunka žltobruchá
rosnička zelená
jašterica krátkohlavá
slepúch lámavý
myška drobná
prepelica poľná

Maculinea teleius
Maculinea nausithous

Lycaena dispar
Colias myrmidone
Brenthis hecate
Zygaena angelicae
Glaucopsyche alexis
Lacerta agilis
Chrysis hirsuta
Bufo bufo
Bombina variegata
Hyla arborea
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Micromys minutus
Coturnix coturnix

Botanika:
prilbovka biela
prilbovka dlholistá
vemenníček zelený
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
mečík škridlicovitý
päťprstnica obyčajná
ľalia cibuľkonosná
hadivka obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač purpurový
vstavač počerný
vemenník zelenkastý
hadomor purpurový
pavstavač hlavatý

Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Coeloglossum viride
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Gladiolus imbricatus ???
Gymnadenia conopsea
Lilium bulbiferum
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis morio 
Orchis pallens
Orchis purpurea 
Orchis ustulata
Platanthera chlorantha
Scorzonera purpurea
Traunsteinera globosa


hore
PP Včelíny       

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 1,2935 ha Rok vyhlásenia: 1990
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu oligotrofných trávnych spoločenstiev v Bielych Karpatoch na odvápnených pieskovcoch Chabovej, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Zoológia:
perlovec dvojradový
perlovec žihľavový
ohniváčik veľký
hrabavka
pavúk
slamandra škvrnitá
slepúch lámavý
piliarka
včela čalúnica
lumčík
detto
detto
lumčík
detto

Brenthis hecate
Brenthis ino
Lycaena dispar
Priocnemis fennica
Pardosa riparia
Salamandra salamandra
Anguis fragilis
Hoplocampa flava
Osmia realana
Exotela cyclogaster
Dacnusa confinis  
Belyta depressa
Bracon immutator
Chorebus parvungula

Botanika:
prilbovka dlholistá
vstavačovec bazový
kruštík rožkatý
päťprstnica obyčajná
hadivka obyčajná
vstavač obyčajný
vstavač bledý
pavstavač hlavatý

Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza sambucina
Epipactis muelleri
Gymnadenia conopsea
Ophioglossum vulgatum
Orchis morio
Orchis pallens
Traunsteinera globosa


hore


PP Žalostiná        

Stupeň ochrany:  4
Výmera: 2,1199 ha Rok vyhlásenia: 1994
Predmet ochrany: Územie sa vyhlasuje na ochranu jedného z mála zachovalých zosuvných pramenísk v západnej časti Bielych Karpát, pramennej mokrade v zosuvnej jame s veľkou pestrosťou biotopov na malej ploche, s výskytom ohrozených druhov flóry a fauny. Lokalitu je možné obhospodarovať ako jednokosnú lúku.
Zoológia:
pimprlík
chrobák
bystruška
detto
hrobárik
kunka žltobruchá
jašterica krátkohlavá
slepúch lámavý
myška drobná

Vertigo angustior
Zyras humeralis
Carabus ullrichi
Carabus scheidleri
Nicrophorus humator
Bombina variegata
Lacerta agilis
Anguis fragilis
Micromys minutus

Botanika:
prilbovka biela
vstavačovec strmolistý pravý
vstavačovec májový
vstavačovec bazový
kruštík drobnolistý
kruštík rožkatý
kruštík močiarny
päťprstnica obyčajná
päťprstnica hustokvetá
hadivka obyčajná
vstavač mužský
vstavač vojenský
vstavač obyčajný
vstavač bledý
vstavač purpurový
vemenník zelenkastý
poniklec veľkokvetý
vŕba rozmarínolistá
hadomor purpurový
pavstavač hlavatý

Cephalanthera damasonium
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza sambucina
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia densiflora
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula subsp. signifera 
Orchis militaris
Orchis morio 
Orchis pallens
Orchis purpurea 
Platanthera chlorantha
Pulsatilla grandis 
Salix rosmarinifolia
Scorzonera purpurea
Traunsteinera globosa

hore
hauk©2007